Engelen

Engelen zijn bovennatuurlijke geesten welke aan de "goede" kant staan. Ze behoren tot de sterkste regels in dit overzicht.

Aeone
Altheriam
Archon
Balunel
Cherubijn
Deva
Dyname
Elohim
Grigorii
Nephellim
Ophanim
Serafijn
Toon alle Engelen


Engelen zijn de geesten van de idealen en de positieve gedachten. De “klassieke” Engel is een lange, menselijke gestalte met halflang haar, twee vleugels, wat wijd zittende kledij en een stralende krans om het hoofd. Vaak zijn ze zonder geslacht. Er zijn echter vele variaties op deze “klassieke” engel, sommigen zijn zelfs nauwelijks als een engel te herkennen. Engelen wonden op een plaats die hier aangeduidt wordt als de "hemel", maar in andere culturen ook wel bekend staat als Elysium, Arcadia, de Eeuwige Jachtvelden etcetera.

Engelen kennen onderling een dudielijke hierarchie en taakverdeling. Onderaan komen de Balunel, de beschermgeesten van sterfelijke wezens welke een ziel hebben. Een Balunel kan zich ontwikkelen in een Altheriam, een Altheriam in een Deva, etcetera. In onderstaand schema is weergegeven welk engelenvolk zich in welk ander engelenvolk kan ontwikkelen.Waar twee cellen aan elkaar grenzen kunnen wezens in elkaar overgaan. Een Balunel kan hoogstens ER 15 bereiken en zal zich dan door ontwikkelen in de richting van een Altheriam. Deze hebben een ER van 15 tot 35 en kunnen zich door ontwikkelen naar een Deva, Dyname of Elohim.

De hemel is een plaats vol kunst, harmonie en schoonheid. Maar er is een duidelijke Hierarchie. Indien we de plaats van God zelf even buiten beschouwing laten, zijn de leiders van het Engelenvolk de Aartsengelen. Zij vormen de top van het Serafijen en Cherubijnenvolk, hun ER is het dubbele van een normale Serafijn of Cherubijn. De Aartsengelen promoveren en degraderen de lagere Engelen en houden zich bezig met zo iets als Politiek. Want ook Engelen zijn het wel eens oneens.
De Aartsengelen werken met elkaar samen in een soort "raad", waar de echte belangrijke beslissingen worden genomen. Meestal doet de raad niets belangrijks.

Woord gebonden Engelen
Onder de Aartsengelen komen die Engelen welke de wakers van een Woord of Begrip zijn. Dit is een grote eer en promotie voor een Engel. Woord gebonden Engelen kunnen van ieder Engelenvolk zijn, maar in de praktijk worden woorden uitgedeeld door de Raad en geeft men een belangrijk woord het liefst aan een hogere Engel. Dus de Engel van de "gezelligheid" (een gemiddeld belangrijk woord) zal waarschijnlijk een lagere Ophanim zijn, de Engel van "viooltjesgeur" een Dyname en de Engel van het Zwaard is een stevige Archon. Aan een woord gebonden zijn heeft voor de Engel een paar belangrijke gevolgen:
  1. De Engel wint onmiddellijk 10 ER en 1 punt op ieder aangeboren talent. Hierdoor kand e Engel machtigeer worden dan het maximum dat normaal voor het Engelenvolk geldt. De extra EP worden besteed aan vaardigheden welke te maken hebben met het Woord.
  2. De Engel wordt aangetrokken door die menselijken en gebeurtenissen welke te maken hebben met zijn Woord. Dus de Engel van het Zwaard is gemakkelijker op te roepen door een krijger welke een zwaard hanteert als voornaamste wapen. Dit ter beoordeling van de Spelleider
  3. Indien er ook een Demon met hetzelfde woord bestaat, worden beide wezens elkaars aartsvijanden
  4. Zo lang als het woord bestaat, kan de Engel nooit voorgoed gedood worden. Hij zal zich na enige tijd vanzelf hervormen
  5. Als het woord in macht daalt of stijgt in de menselijke samenleving, zal de rang van de Woord gebonden Engel ook stijgen of dalen, tot de minima of maxima van het volk waartoe de Engel behoort. Bijvoorbeeld: In TP 10 zal de Engel van de Strijdknots nog maar een wat lagere Archon zijn.
Gevallen Engelen
Een heel enkele keer wil het echter wel eens voorkomen dat een Engel van het rechte pad afwijkt. Een tweetal verlokkingen bedreigen de Engelen: de verlokkingen van het Spirituele en de verlokkingen van het Fysieke. Het spirituele risico bestaat als een Engel door de omstandigheden gedwongen wordt om acties te doen die weliswaar op lange termijn goedaardig, maar op korte termijn kwaadaardig zijn én hij langere tijd buiten de hemel moet blijven.
Een gevallen Engel kan niet meer bevatten wat hij doet en verwordt tot een wezen van een ER 5 punten lager als de rang welke hij als Engel had. Dit wordt een "afvallige Engel" genoemd. Als de “afvallige” Engelen verder valt, wordt hij een Demon. Tot nu toe is slechts één van de hoge rang der Aartsengelen (Lucifer) op deze manier gevallen. (Zelf ziet hij dit anders: hij dient de bedoeling van God met voortgezette middelen).
De Hemel is het niet altijd eens hoe zij met gevallen Engelen om moet gaan. De "Hard liners" zijn vrij snel klaar met hun oordeel: zend de inquisitie, maak de verrader af. Het wordt wat anders als de gevallen Engel niet toe is getreden tot de Hel, nog niet volledig tot het kwaad is bekeerd en oprecht berouw heeft. Indien een dergelijke "semi-demon" voldoende steun weet te krijgen, kan hij proberen weer in de genade van de hemel te worden aangenomen. Aangezien alleen de Raad van Engelen deze beslissing kan nemen, leidt dit tot vele interessante discussies. Dat de Aartsengel van de Zuiverheid het niet vaak eens is met de Engel van de Genade moge duidelijk zijn. Voor een Demon is het nog moeilijker om weer in de genade aan genomen te worden, maar niet onmogelijk.

Ook het fysieke biedt het risico van een "val". Het duidelijkst komt dit naar voren in het volk van de Grigorii, welke in zijn geheel zijn uitgestoten (niet alle Engelen waren het hier mee eens overigens).

Alle Engelen, zelfs de gevallen Engelen, houden zich aan een strak stelsel van regels waarmee zij hun omgang met sterfelijke wezens en andere magische wezens regelen. Deze code is bekend bij alle magische wezens. Ze wordt ook door het grootste deel van de andere magische wezens geimiteerd, maar dan uit vrije wil. Natuurlijk hebben met name de Demonen hier grote moeite mee. De Code bestaat minstens uit de volgende regels:
- Hoewel Engelen vaak zelf een aanzienlijke rang als leider hebben treden ze nooit op als leider van een groep mensen.
- Een Engel geeft advies voordat hij zelf handelt, als de actie waarvoor hij wordt ontboden ook door de magier zelf kan worden gedaan. Slechts als dit niet het geval is (of bij een onderworpenheid) handelt de Engel zelf.
- Een Engel betreedt een woning slechts op het moment dat hij daartoe wordt uitgenodigd door de persoon die daar woont. Dit hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de eigenaar.
- Als een Engel uit eigen beweging zijn hulp aanbiedt moet daar van de kant van de sterveling een speciale, symbolische tegenprestatie tegenover staan. Deze tegenprestatie is fysiek van aard en bestaat uit een eenvoudige handeling als: witte kleren dragen, iedere ochtend 5 minuten bidden of om de twee dagen een schoteltje melk klaar zetten. De actie past bij de aard van de vorm die de Engel aanneemt. Als de sterveling de tegenprestatie bewust en ongedwongen nalaat zal de Engel weggaan.
- Een Engel treedt niet op bij een verbintenis tussen een ander magisch wezen en een sterveling, tenzij ter bescherming van onschuldigen óf als de oproeper in de problemen komt en oprecht spijt van zijn acties heeft. Alleen in dat laatste geval, of als hij zelf wordt aangevallen, valt de Engel de Demon aan. Als een machtige opgeroepen Demon bijvoorbeeld een stad verwoest zal de Engel alle gelovigen van de juiste God op tijd weg leiden. Als de Demon vervolgens de ziel van de Magus die hem oproep op komt eisen en de Magus krijgt bedenkingen kán de Engel tussenbeide komen, maar alleen als de oproeper oprecht berouw heeft en bereid is een zware prijs te betalen voor zijn stupiditieit.

Een bijzondere vorm van contract doet zich voor in het geval dat een magier die zijn ziel verkocht heeft spijt krijgt van zijn beslissing en de hulp van hogere machten inroept om zijn ziel terug te krijgen. Iedere Engel rang kan de verkoop van een ziel ongedaan maken als de oproeper bereid is een zeer zware queeste te aanvaarden. Deze queeste duurt de hele rest van het leven van de magier en omvat op zijn minst het aanvaarden van een taboe, afstand van al zijn magische krachten en wereldlijke macht en het verkrijgen van de hulp van zijn vrienden (als hij die nog heeft, zo niet dan heeft hij een probleem). Maar zelfs een eenvoudige lagere Dyname kan deze queeste al opleggen. De queeste is geen spreuk en wordt niet door de Engel afgedwongen. Als de magier ook maar een keer van zijn queeste afwijkt komt de Hel hem onmiddelijk ophalen, maar tot die tijd laten ze de magier met rust.